Information

  • Hybrid minilaparoscopy: salpingoplasty.

Video